Yenilik (Innovation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘yenilik’ (innovation) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Yenilik, her alanda uygulanabilir ve en basit tanımı, yeni taleplere, yeni çözümler bulmak veya mevcut taleplere daha iyi çözümler bulmak olarak yapılabilir. Literatürdeki tanıma dayalı tartışmaların çoğu için kritik nokta, bir gelişmenin yenilik olarak tanımlanması için gerekli şartlarda yapılmıştır. Örneğin […]

Devam

Tam Süreli Eşdeğer (Full Time Equivalent, FTE)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Tam Süreli Eşdeğer (TSE) olarak geçen (ing. Full Time Equivalent) kavramı açıklamaktır. Kavram aslında farklı yapılardaki verileri birbiri ile karışılaştırabilmek için geliştirilmiştir. Terimin çıkışı, yarı zamanlı ve tam zamanlı kişilerin çalıştığı bir ortamda, farklı birimlerin birbiri ile performans karşılaştırması yapılması ihtiyacıdır. Örneğin iki farklı ekipte farklı […]

Devam

Karar Destek Sistemleri (KDS, Decision Support Systems, DSS)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems) Bu yazının amacı, literatürde karar destek sistemleri (KDS, ing. Decision Support Systems, DSS) olarak geçen sistemleri açıklamaktır. En basit anlamıyla, bir karar aşamasında, toplanmış bilgilerden faydalanarak karar vermeyi kolaylaştıran sistemlerdir. Günümüzde karar destek sistemleri bilgisayar tabanlı, insan tabanlı veya ikisinin karışımı şeklinde tasarlanmaktadır. KDS, […]

Devam

Yenilik Zincir Bağlantı Modeli (Chain Link model of innovation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, yenilik çalışmalarında (innovation) zincir bağlantı modeli (chain link model) olarak geçen modeli açıklamaktır. Yeniliğin gelişimi sürecinde, buluş (invention) yenilik (innovation) ve yayılım (diffusion) üçlemesinin doğrusal olarak geliştiğini iddia eden doğrusal modele (linear model) muhalif olarak, bu gelişimin doğrusal olması gerekmediğini iddia eder. Bu modeldeki yenilik süreci, öncelikle pazarda boşluk […]

Devam

Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgi ekonomisi (knowledge economy) kavramını açıklamaktır. Bilgi, esas itibariyle insanların ürettiği ve yapay zeka (artificial intelligence) benzeri tekniklerle makinelere öğretilen ve insandan insana veya kısıtlı da olsa insandan makineye geçebilen bir kavramdır. Bilgi ekonomisi ise bu geçiş karşılığında elde edilen ekonomik faydanın ölçülmesidir. Örneğin bir karar destek […]

Devam

Bilgi Çalışanları (Knowledge Workers)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde bilgi işçileri (knowledge worker) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Bilgi işçileri, sermayesi bilgi olan iş sahalarında çalışan kişileri ifade eder. Örneğin yazılım mühendisleri, hekimler, mimarlar, akademisyenler, mühendisler, bilim adamları, muhasebeciler veya hakimler gibi meslek erbapları elde etmiş oldukları eğitim ve bu eğitimin üzerine inşa ettikleri tecrübe ve […]

Devam

Laissez Innover (Bırakınız Yenilesinler)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘Laissez Innover ‘ olarak geçen kavramı açıklamaktır. Aslı itibariyle Fransızcadaki ‘Laissez Faire’  kavramından gelmektedir ve ‘Laissez-Faire’ ise ‘bırakınız yapsınlar’ anlamında liberal söylemin bir sloganıdır. Kapitalist dünyanın da benimsediği bu ‘bırakınız yapsınlar’ ifadesini ‘Laissez-Innover’ yani ‘bırakınız keşfetsinler’ veya ‘bırakınız yenilesinler’ şeklinde çevirebiliriz. Buradaki söylem, günümüzde önemi hızla […]

Devam

Paradigma Kayması (Paradigm Shift)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Paradigma kayması konusunu açıklamadan önce kısaca ‘paradigma’ kavramından bahsetmek yararlı olacaktır. Paradigma, bilim ve epistemolojideki tanımı itibariyle, bir örüntüde yaşanan dikkate değer fark edilebilir tanımı ifade eder. Daha basit olarak anlatacak olursak, mesela ‘araba’ denildiğinde herkesin aklına farklı şekiller, simgeler, tanımlar gelebilir ancak bu yazının yazıldığı tarih itibariyle sanıyorum herkesin […]

Devam

Positivism

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pozitivizm bilimsel bir akımdır ve bilginin kökeni 5 duyu ile algılanabilen ve deneylerle sınanabilen somut olgulara dayandırır. Buna göre bilimsel bilginin (scientific knowledge) tek doğru olduğu kabul edilir. Bilim dışındaki kaynaklardan gelen bilgilerin doğru kabul edilmesi, pozitivist bakış açısına göre hata olur.  Örneğin, hissi bazı bilgiler, din kaynaklı bilgiler, metafiziksel […]

Devam

AntiPozitivizm

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde antipozitivizm olarak geçen kavramı açıklamaktır. Açıklamaya başlamadan önce, belirtmek gerekir ki, her anti- ön eki ile başlayan kavram gibi antipozitivizm de pozitivizm kavramını kabul etmektedir. Hatta doğru ve faydalı da bulmaktadır. Antipozitivist yaklaşım daha çok pozitivizmin doğasında yer alan, deneycilik (deneysellik, emprisyonizm) veya bilimsel metotların sosyal bilimler için […]

Devam