Entropi (Entropy, Dağınım, Dağıntı)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir sistemin düzensizliğini ifade eden terimdir. Örneğin entropi terimini bir yazı tura atma işleminde 1 bitlik (ikil) ve %50 ihtimallik bir değer olarak görebiliriz. Burada paranın adil olduğunu ve yazı tura işleminin dengeli bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Şayet para hileli ise o zaman sistemin entropisi (üretilen sayıların entropisi) %50’den daha […]

Devam

SQL ( Structured Query Language, Yapısal Sorgulama Dili)

SQL Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yapısal sorgulama dili (SQL) ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde (relational database management system) kullanılan ve sistem üzerinde programcının istediği veriyi organize etmesi, sorgulaması, ekleme veya değiştirme yapması kısacası veriyi yönetmesi amacına yöneliktir. SQL kullanımı ve yapısı itibari ile bir komut satır dili olarak da düşünülebilir. Yani kullanıcılar bir komut satırında […]

Devam

Vücubiyet (Modality)

Yazan  : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliği (software engineering) ve veritabanı tasarımı (database design) konularında sistem modellenmesi aşamasında sıkça karşılaşılan bir problem de sistemde modellenen unsurlar (entity) arasındaki ilişkinin (relationship) vücubiyetidir ( modality ) . Bu terim bir unsurun diğerini gerektirmesi anlamında kullanılmaktadır. Mesela sistemimizde bir çalışan bir de kısım (department)  unsuru bulunsun. Her çalışanın […]

Devam

ERD ( Unsur İlişki Çizimi, Entity Relationship Diagram )

ERD ( Unsur İlişki Çizimi, Entity Relationship Diagram ) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliği (Software engineering) ve veritabanı tasarımında (database design) sıkça kullanılan bu çizim yöntemine göre, modellenmek istenen sistemdeki unsurlar (Entities) çıkarılarak bu unsurlar arasındaki ilişkiler (relationships) tanımlanır. Unsurların özellikleri (attributes), anahtarları (keys) belirlenerek sistemin tamamını kapsayan bir model çizilir ve bu […]

Devam

İlişkinin Anlık Görüntüsü (Instance of a Relation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veritabanı teorisinde iki tablonun; veya ERD çiziminde iki unsurun (entity) arasındaki ilişkinin anlık görüntüsüne (Instance) verilen isimdir. Bir ilişkiyi kümeler arası ilişkiye benzetmek mümkündür. Buna göre her unsurun üyesi olan kayıtlar (records) ile diğer unsurların üyeleri arasındaki ilişki aslında aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilebilir: Yukarıdaki örnekte bir çalışan unsurunun, kısım […]

Devam

İlişki (Relationship)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde ilişki kavramı çok çeşitli anlamlarda kullanılabilir. Örneğin nesnelerin birbiri ile olan ilişkisi veya veritabanındaki tabloların ilişkisi gibi. Veritabanı teorisindeki tablo ilişkisi Temel olarak bir ilişkisel veritabanını modellemekte kullanılan ERD (Unsur ilişki çizimi, entity relationship diagram) üzerinden bir ilişkiyi anlamak mümkündür. Bilindiği üzere bir ERD, unsurlardan (entities) oluşmaktadır ve […]

Devam

Unsur (Entity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veritabanı tasarımında (database design) ve yazılım mühendisliğinde (software engineering) sıkça kullanılan bir tasarım yöntemi, modellenmek istenen sistedemki unsurları çıkararak bu unsurların özelliklerini ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri tutmaktır. Temel olarak bir unsur nesne yönelimli programlama mantığında olan her nesneye benzetilebilir. Ancak bir unsurun bir nesneden temel farkı, ihtiyaç duyulduktan sonra […]

Devam

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems, DBMS) Ş

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems, DBMS) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veri tabanı yönetim sistemi terimi tam olarak bir veri tabanını ve bu veri tabanı üzerindeki yönetim ile ilgili bütün yazılımları kapsamaktadır. Veri tabanlarını iki seviyeye ayırmak mümkündür: Mantıksal Katman (Logical Layer) Fiziksel Katman (Physical Layer) Buna göre mantıksal katman olan ve izafi […]

Devam

Doğrusal Sondalama (Linear Probing, Progressive Overflow)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Özellikle özetleme fonksiyonları ve tablolarında (hashing function and tables) kullanılan ve tabloya girdi yapılması (insertion) okuma ve veriye ulaşmaya göre daha basit olan bir yöntemdir. Basitçe tek bir özetleme fonksiyonu (hashing function) kullanır ve çakışma (conflict) olması durumunda boş adres bulana kadar sırasıyla adresin altına bakar. Aşağıdaki örnek üzerinden anlamaya […]

Devam

Dizgi (String)

  Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir dilde bulunan ve o dilin tanımlı olan alfabesi içerisindeki sembollerin çeşitli sayılarda ve çeşitli sırada dizilmesi ile elde edilen yazılardır. Örneğin bir dildeki alfabe aşağıdaki şekilde tanımlı olsun: ∑1 = {0,1} Buna göre dilimizde sadece “0” ve “1” sembolleri tanımlı demektir. Bu dilde örneğin w1=0 veya w2=10101011010 gibi bir […]

Devam